Klubhuset Kanalvej

1935_OR_Opfoeres.jpg

1935 Odense Roklubs nye klubhus næsten færdigbygget.

Reglement anno 1939

I marts 1939 offentliggjorde Odense Roklubs bestyrelse et 12 siders hæfte med ”Reglement for Odense Roklub”, som her er gengivet. 

§ 1. Paaklædning.

Roning: Under Roning skal Holdene være iført ensartet Rodragt:

Hvid Trikot – paa Brystet Klubbens Stander – mørkeblaa Robenklæder eller grøn Træningsdragt.

Ved Brug af Kombination skal anvendes Skridtbind (vedtaget af Kredsbestyrelsen 1938).

Roning med nøgen overkrop maa ikke finde Sted paa Kanalen.

Landgang: Naar Roerne færdes i Land, skal de ligeledes være iført ensartet Paaklædning: hvide eller graa Benklæder, hvid Sweater eller Skjorte – paa Brystet Klubbens Stander – samt eventuelt blaa Jakke eller Klubjakke.

Træningsdragt maa ikke anvendes som Landgangstøj paa offentlige og beboede Steder.

Klublokalet: Det er ikke tilladt at færdes i klublokalet og paa Altanen i Rodragt.

§ 2. Benyttelse af Baadene

Al. Baade: Rochefen eller Stedfortræder anviser Baadene eller bestemmer Tiden for Baadenes Benyttelse. Et Hold maa kun benytte den anviste Baad.

Er Rochefen eller Stedfortræder ikke til Stede, skal Baadene tages i den Rækkefølge, som Opslag i Baadehuset viser.

Kaproningsbaade: Kaproningsbaadene maa kun benyttes efter særlig Tilladelse fra Kaproningsudvalget.

Scullere: Scullerne maa kun benyttes af Roere med Scullerret.

Scullerret: Roere, der ønsker Scullerret, maa i Uddannelsestiden kun benytte anvist Baad, og Turen maa kun foretages under Instruktion af en Roer med Scullerret.

Prøve aflægges for Rochefen.

For Opnaaelse af Scullerret kræves mindst 1 Aars Medlemskab af en Roklub.

 

§3. Bemanding

Ingen Baad maa gaa ud uden at være fuldt bemandet. Passagere maa ikke medtages.

 

§ 4. Tidsrummet for Baadenes Benyttelse

Hvis ikke et Hold inden 20 Minutter efter fastsat Tid fuldtalligt har indfundet sig i Baadehuset og nægter at supplere sig med tilstedeværende medlemmer, har det fortabt Retten til Baaden, der af Rochefen eller den Inspektionshavende kan anvises til en anden Besætning.

Baademangel: I Tilfælde af Baademangel kan Rochefen eller den Inspektionshavende begrænse det Tidsrum, hvori Baadene maa benyttes.

 

§ 5.  Flag og Stander

Baadene skal altid føre Klubbens Stander. Flag føres paa Søn- og Helligdage samt paa Ferieture.

Lanterner: Efter mørkets Frembrud skal Baadene føre tændt Lanterne i H. t. Søfartsloven. Lanternerne udlaanes paa Forlangende, men skal efter end Tur afleveres i rengjort Stand.

 

§ 6. Hel- eller Halvdagsture

Baade til Hel- eller Halvdagsture kan tegnes 4 Dage før og skal tegnes senest 2 Dage før Turens Paabegyndelse.

Langture: Angaaende Langture henvises til Langtursreglementet. Ved Tegning af Baade skal Holdet være fuldtalligt.

 

§7. Rojournal

Før hver Turs Paabegyndelse indfører Styrmanden i Rojournalen Baadens Navn, Deltagernes Navne, Afgangstid, det planlagte Maal og den antagelige tid for Hjemkomst, der berigtiges efter Turens Afslutning.

 

§8. Rengøring af Baadene

Efter endt Benyttelse af Baaden skal denne lænses for Vand og aftørres saavel indvendig som udvendig. Aarer og andet til Baaden hørende og benyttet Materiel, saasom Flag, Stander, Baadshage, Redningsbælter og Øsekar skal anbringes paa de anviste Pladser.

Efter Langture, Ferieture og Ture, hvor der har været gjort Landgang andre Steder end paa Baadebroen, skal Baaden spules.

 

§9 Materiel

Kun det til de enkelte Baade bestemte Materiel, saasom Aarer, Stander, Flag m. m. maa benyttes.

Ombytning maa ikke finde Sted.

 

§10 Styrmanden

Styrmænd: Styrmændene udnævnes af Bestyrelsen efter dennes Skøn. Ingen Baade maa gaa ud, medmindre en saadan udnævnt Styrmand fører Kommandoen.

Ansvar: Styrmanden har Ansvaret for Holdets Opførsel samt for Baaden og dens Inventar og skal drage Omsorg for, at Klubbens Love og Reglementer overholdes.

Kommando: Styrmanden har Kommandoen over Holdet fra Turens Paabegyndelse til dens Afslutning (dog staar Styrmanden under Rochefens eller Inspektionshavendes Kommando, indtil Baaden er gaaet fra land, og efter den er lagt til).

 

§11 Nye Medlemmer

Ethvert nyt Medlem skal gennemgaa en Skole i Romaskine, Rokasse og dertil bestemte Baade under Ledelse af en Instruktør. De nye Medlemmer har ikke Adgang til andre Baade, før de er frigivet af Instruktøren.

Undtaget herfra er tidligere Medlemmer af andre Klubber.

 

§12 Haveri og Skader

Hvis Baadene eller disses Inventar under en Rotur tager Skade, skal Styrmanden straks efter Hjemkomsten indføre saadanne i Reparationsbogen.

Styrmanden eller Holdet er pligtig at betale den Skade, der efter Bestyrelsens Skøn skyldes Uagtsomhed fra Styrmandens eller Holdets Side.

 

§13 Opbevaring af Tøj og Grejer

Tøj: Der anvises hvert Medlem ved Henvendelse til Materialforvalteren et Skab til Opbevaring af Tøj. Medlemmerne forsyner selv Skabet med Laas. Tøjet maa kun ophænges til Tørring paa de dertil anviste Steder.

Langtursgrejer: Langtursgrejer maa kun opbevares i de i Langtursrummet anviste Skabe.

 

§14 Ordensregler, Tøj etc.

Det er forbudt at efterlade Rotøj og Langtursgrejer i Lokalerne. Efterladte Genstande konfiskeres og udleveres kun ved Henvendelse til Materialforvalteren imod Betaling af 25 Øre pr. Stk. Ikke afhentede Genstande sælges paa Auktion ved Sæsonens Slutning. Værdigenstande og Penge bør under Roture opbevares i aflaaset Skab. Klubben paatager sig intet Ansvar.

Madvarer: Det er ikke tilladet at opbevare Madvarer i Skabene.

 

§15 Alm. Bestemmelser

Overtrædelser: For Overtrædelse af Reglementet kan Bestyrelsen formene Medlemmerne Adgang til Baadene i kortere eller længere Tid. Eventuelt kan idømmes Bøder fra 1 – 10 kr. I særlige Tilfælde kan Overtrædelse have Eksklusion til Følge.

 

§16 Bøder

Idømte Bøder anmeldes til Kasseren og betales paa Anfordring til ham. Saalænge en idømt Bøde ikke er betalt, er Vedkommende udelukket fra Benyttelse af Klubbens Materiel.

 

§17 Badning

Badning i Kanalen er forbudt i H. t. Politivedtægten.

 

§18 Opslag

Alle Opslag i Baadehuset maa nøje følges, og det er ikke tilladt at ødelægge eller overtegne disse.

 

§19 Roning paa Aaen er forbudt

 

§20 Ændringer

Bestyrelsen har til enhver Tid ret til at foretage Ændringer i Reglementet.

 

Odense i Marts 1939