Vedtægter for Odense Roklub

§1
Navn:
Klubbens navn er Odense Roklub.
Klubben er stiftet den 29. marts 1904, og den har hjemsted i Odense kommune.
§2 Formål:
Klubbens formål er at fremme og dyrke rosporten i alle dens aspekter, og endvidere at være ramme om
aktiv fritidssamvær for medlemmerne.
§3 Tilhørsforhold:
Odense Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Klubben er derfor underlagt DFfR´s og DIF’s love og bestemmelser.
Lokalt er klubben tilsluttet Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO).
§4 Medlemmer:
Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftelig.
Indmeldelse af unge under 15 år kræver forældre/værges skriftelige tilladelse.
Aktive medlemmer skal kunne svømme jfr. Reglementet.
Ethvert medlem har adgang til klubbens faciliteter.
Kun aktive har ret til at benytte både og øvrige motionsfaciliteter.
Medlemmer, der er i kontingent restance, må ikke benytte klubbens motionsfaciliteter.
Medlemmer hæfter ikke for klubbens gæld.
§5 Æresmedlemmer:
Generalforsamlingen udnævner æresmedlemmer, efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen.
Æresmedlemmer er aktive medlemmer, og de er kontingenfri.
§6 Kontingent:
Indmeldelse er bindende for 1 år.
Kontingent for aktive betales kvartalsvis forud (februar, maj, august og november).
Kontingent for passive betales forud i februar eller ved indmeldelsen.

Kontingensatserne bliver reguleret efter prisindekset og oprundes til beløb delelig med 4.

Aktive medlemmer, der melder sig ud eller overflyttes som passive, kan ikke den følgende sæson genoptages som aktive, uden at betale aktiv kontingent for de mellemliggende måneder, dog højest for ½ år.
§7 Bestyrelsen:
Bestyrelsen er ansvarlig for og beslutningsdygtig i alle forhold, som ikke specifikt er nævnt i vedtægterne.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Formand og kasserer vælges særskilt.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden, eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder behov herfor, og de
indkaldes med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede.
Ved stemmelighed under afstemning er formandens stemme afgørende.
Reglementet bliver udfærdiget af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer under den i ”Lov om restaurationsvirksomhed” fastsatte aldersgrænse (p.t. 25
år) hæfter ikke juridisk for klubbens spiritusbevilling.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres følgende protokoller:
- Medlemskartotek.
- Forhandlingsprotokol.
- Revisionsprotokol.
- Rojournal.
- Bådefortegnelse.
§8

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent ,som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Indkaldelsen skal ske på klubbens hjemmeside, på klubbens opslagstavle samt pr. mail til de i medlemskartoteket registrerede mailadresser. med mindst 14 dages varsel.

Forslag til det kommende års kontingensatser skal annonceres med mindst 14 dages varsel.
Indkomne forslag, regnskab og budgetforslag skal være fremlagt i klubben mindst 6 dage før generalforsamlingen afholdelse.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange, der er fremmødt.
Beslutninger træffes ved simpel flertal.
Stemmeret har aktive, medlemmer der har betalt forfaldent kontingent.
Vedtægtsændringer kræver tilstedeværelse af mindst halvdelen af klubbens stemmeberttigede medlemmer, og heraf skal 2/3 stemme for.
Ved for få fremmødte kan ændringsforslag til vedtægterne blive behandlet på en ekstraordinær eller på den efterfølgende ordinære generalforsamling, såfremt mere end 2/3 stemmer for.
På den følgende generalforsamling kan ændringsforslag blive vedtaget af et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
Datoen for den ekstraordinære generalforsamling bliver besluttet af generalforsamlingen.
Ønskes den ekstraordinære generalforsamling afholdt samme dag som den ordinære generalforsamling,
skal muligheden være varslet samtidig med indkaldelsen af den ordinære.
Ordinær generalforsamling bliver så vidt muligt afholdt på klubbens stiftelsesdag i marts måned.
Bestyrelsen er selvsupplerende med op til 2 medlemmer ind til næste generalforsamling, indtrådte bestyrelsesmedlemmer er på valg ved første komne generalforsamling.
Kasserer og formandsposten kan om nødvendig konstitueres af andre bestyrelsesmedlemmer, dog ikke bestyrelsesmedlemmer som er indtrådt ved selvsupplering

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Uddeling af flidspræmie, kåring af ”Årets roer”, m.v.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Fastlæggelse af budget samt kontingent for det igangværende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand (i lige år).
b. Kasserer (i ulige år).
c. 3 bestyrelsesmedlemmer.
d. 1 revisor.
e. 1 revisorsuppleant.
8 Planer for kommende år.
9 Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst ¼

af de stemmeberettigede medlemmer skriftelig begærer det med motiveret dagsordensforslag.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mindst 15 og højest 30 dage efter, at begæring
herom er fremsat.
§9 Økonomi:
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren er ansvarlig for, at regnskabet føres og aflægges i overensstemmelse med god regnskabskik.
Årsregnsskabet skal afleveres til revision senest den 20 februar.
I økonomisk henseende tegnes klubben af kasserer/formand, samt jfr. De rammer, der fremgår af bestyrelsens forretningsorden/mødeprotokol.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på skift for 2 år ad gangen.
Revisorerne vælger selv revisionsmetode, der kan omfatte uanmeldt kasseeftersyn.
Efter hver revision redegør revisorerne i revisionsprotokollen for det udførte arbejde, og resultatet heraf.
§10 Sanktioner:
Ved mindre alvorlige overtrædelse af klubbens vedtægter og reglementer eller andre bestemmelser kan
bestyrelsen idømme et medlem bøde eller karantæne for en periode.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved:
- Kontingenrestance over 3 måneder.
- At den pågældende handler alvorlig imod klubbens vedtægter, reglementer eller andre bestemmelser.

Ekskluderede medlemmer, bortset fra dem, som er ekskluderet på grund af kontingentrestance, har
stemme- og taleret på den efterfølgende generalforsamling efter eksklusionen.
§11 Klubbens ejendomme:
Odense Roklub´s ejendomme må ikke udlejes, belånes eller sælges, uden at det forud er vedtaget på en
generalforsamling efter bestemmelserne for vedtægtsændringer.
Klubbens grund og ejendom i Jørgensø kan kun disponeres til rorelateret anvendelse.
§12 Ophør:
Beslutning om klubbens ophør kræver enstemmig vedtagelse på en generalforsamlig, hvor mindst 2/3
af klubbens stemmeberettigede er til stede.

Ved ophør skal klubbens eventuelle midler anvendes til børne- og ungdomsarbejde i Odense
kommune, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27/3 2014.

Documents

 TitleOwnerCategoryModified DateSize